PHANG EM YẾN VY 300k VERSION 2 TÂ_N BÌ_NH Cá»°C NGON